Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in mijnRadboud.

Wijzingen in versie Oktober 2019

Hoofdstuk: Toelating, identificatie en beëindigen toegang, paragraaf 5 uitgebreid met toegang bij overlijden

Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnRadboud (versie oktober 2019)

Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van het Radboudumc te Nijmegen die gelden voor mijnRadboud. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van mijnRadboud. Door mijnRadboud te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Bij eerste maal inloggen in mijnRadboud wordt u nogmaals expliciet om toestemming voor toegang en aanvaarding van de algemene voorwaarden gevraagd.

Het Radboudumc heeft het recht om deze voorwaarden en uitsluitingen op elk moment eenzijdig te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. Het Radboudumc zal een bericht over de wijziging op de website van mijnRadboud plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via mijnRadboud. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen in mijnRadboud aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden.

Daar waar in deze voorwaarden hij/zijn wordt gebruikt dient ook gelezen te worden zij/haar.

mijnRadboud
Het Radboudumc biedt patiënten via mijnRadboud toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier van het Radboudumc. mijnRadboud biedt daarnaast de mogelijkheid aan patiënten voorafgaand aan het bezoek aan het Radboudumc vragenlijsten in te vullen, zodat deze bij het bezoek beschikbaar zijn voor de behandelaar. mijnRadboud geeft patiënten ook de mogelijkheid om vervolgafspraken te plannen en niet acute vragen te stellen.

mijnRadboud wordt beschikbaar gesteld via een webportaal en via een mobiele applicatie, voor iOS en Android. De mijnRadboud mobiele applicatie toont minder functionaliteit dan het mijnRadboud webportaal.

De diensten van het Radboudumc zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van mijnRadboud kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan het Radboudumc stoppen (tijdelijk of blijvend) met het aanbieden van diensten (waaronder mijnRadboud) aan patiënten zonder dat het Radboudumc in staat is om patiënten daar voorafgaand over te waarschuwen.

Gezondheids-apps
Met uw toestemming kan het mijnRadboud webportaal en/of de mijnRadboud mobiele applicatie gekoppeld worden aan gezondheids-apps van andere aanbieders, zoals Apple Healthkit of Withings, om gezondheidsgegevens te ontvangen en die gegevens te delen met uw zorgverleners binnen het Radboudumc. mijnRadboud webportaal en mijnRadboud mobiele applicatie delen geen gegevens met de gezondheids-apps.

Privacy
Het Radboudumc vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het Radboudumc houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet– en regelgeving stelt. Op het elektronisch patiëntendossier (inclusief mijnRadboud) is het privacyreglement van het Radboudumc van toepassing.

Cookies
Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat waarmee u onze site benadert worden geplaatst en waarmee u bij een vervolgbezoek op de site kunt worden herkend. De website www.radboudumc.nl en alle subsites die gebruik maken van dezelfde server maken gebruik van cookies. Dit gebeurt door het Radboudumc of door haar partners die onderdelen van de site faciliteren.

Welke cookies worden gebruikt en waarom?
• Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
• Cookies die informatie verschaffen over de kwaliteit en effectiviteit van de website en die we gebruiken om het gebruikersgemak van de site te verhogen. Dit kunnen analytic cookies, A/B testing of afiliatic cookies zijn. Er wordt hierbij geen IP-gebonden informatie gebruikt, waardoor uw toestemming niet vereist is. U kunt het gebruik van de cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.
• Analytische cookies van Google Analytics gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals aantallen gebruikers, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om www.radboudumc.nl te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. Door het Radboudumc zijn met Google Analytics afspraken gemaakt om de inbreuk op privacy zo gering mogelijk te maken. Er is onder andere afgesproken dat geen volledige IP adressen worden doorgegeven. Voor het gebruik van deze analytische cookies van Google Analytics is vanwege het doel en de gemaakte afspraken uw toestemming niet vereist. U kunt het gebruik van deze cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.

Het Radboudumc houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het functioneren van de site of het beter afstemmen van de website aan de bezoekers. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Cookie-instellingen aanpassen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Ook kunt u aangeven als u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Toelating, identificatie en beëindigen toegang
1. Toegang tot mijnRadboud kan alleen worden verstrekt aan wilsbekwame ingeschreven patiënten vanaf 12 jaar van het Radboudumc op hun uitdrukkelijke verzoek.

2. Toegang tot mijnRadboud is strikt persoonlijk gebonden aan de patiënt. Toegang voor gemachtigden is vooralsnog niet toegestaan. Zie voor minderjarigen en patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator hieronder.

3.A. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot mijnRadboud als ze zijn ingeschreven als patiënt bij het Radboudumc en op basis van een geldige legitimatie (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs).
3.B. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot mijnRadboud wanneer zij beschikken over een mijnRadboud inlogcode en een mobiele telefoon waarop zij een sms bericht kunnen ontvangen.
3.C. Als uitzondering kunnen patiënten die nog niet volledig zijn ingeschreven als patiënt van het Radboudumc, maar voor wie wel, na verwijzing, een bezoek aan het Radboudumc is gepland, toegang krijgen tot bepaalde functionaliteiten van mijnRadboud. mijnRadboud functionaliteiten waar toegang tot verleend kan worden zijn: het invullen van vragenlijsten en bewerken van allergieën. Toegang tot de volledige functionaliteit van mijnRadboud is uitsluitend mogelijk na het doorlopen van de volledige aanvraagprocedure.

4. Patiënten hebben altijd het recht om de toestemming voor de toegang tot mijnRadboud in te trekken en de toegang te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot mijnRadboud zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt wel blijven ze in het elektronisch patiëntendossier van het Radboudumc bewaard.

5. Als binnen het Radboudumc bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt Radboudumc de toegang tot mijnRadboud voor deze patiënt of diens ouders (bij patiënten onder de 12 jaar of langdurig wilsonbekwame patiënten tussen 12 en 18 jaar), mentor of curator. Ouders van een kind dat op moment van overlijden de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt kunnen een aanvraag doen om de toegang tot mijnRadboud te verlengen tot 6 weken na aanvraag. De aanvraag dient binnen één maand na overlijden plaats te vinden.

6. Het Radboudumc beëindigt de toegang tot mijnRadboud alleen op verzoek van de patiënt, in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in deze voorwaarden.

7. Het Radboudumc behoudt zich recht voor om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat door patiënten, ouders van minderjarige patiënten, mentoren, curatoren of anderen, wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot mijnRadboud te verkrijgen danwel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen danwel bij het gebruik van valse documenten zoals ID, gezagsverklaring etc.

Verplichtingen patiënt bij toegang tot mijnRadboud
8. Patiënt verplicht zich zijn mijnRadboud inlogcode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënt verleent anderen geen toegang tot mijnRadboud met behulp van zijn inloggegevens. Patiënt is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn inloggegevens gebruik maken, met of zonder zijn toestemming of wetenschap.

9. Patiënt staat er jegens het Radboudumc voor in dat hij bevoegd is om mijnRadboud te gebruiken. Patiënt is verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet– en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van mijnRadboud.

10. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via mijnRadboud, bijvoorbeeld op de eigen computer, tablet of smartphone danwel het internet. Het Radboudumc is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook is patiënt zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. Patiënt dient incidenten waarbij hij vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot mijnRadboud of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen te melden bij Radboudumc.

11. Patiënt is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van mijnRadboud. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik ervan. Patiënt vrijwaart het Radboudumc voor aanspraken in verband met door hem geleden schade naar aanleiding van de toegang tot mijnRadboud.

12. Patiënt is zich bewust dat de waarde van medische adviezen via e-consult naar zijn aard beperkt zijn. Voor een gericht medisch advies van toepassing op een specifieke individuele situatie wordt aangeraden altijd een afspraak te maken voor het spreekuur van ter zake kundige zorgverlener.

13. Patiënt bevestigt zich ervan bewust te zijn dat gegevens over het gebruik van mijnRadboud worden vastgelegd en gebruikt kunnen worden voor statistische overzichten en wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan mijnRadboud betekent nadrukkelijk niet dat patiënt toestemming geeft tot het gebruik van medische gegevens voor deze doeleinden.

14. Patiënt gebruikt in zijn communicatie in mijnRadboud (bijvoorbeeld bij invullen vragenlijsten, metingen, het maken van vervolgafspraken of advies vragen) geen onwelvoeglijke taal, onbetamelijke beeldmaterialen, onwaarheden of misleidende informatie.

15. Patiënt gebruikt de functionaliteiten in mijnRadboud overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. Patiënt voert geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van mijnRadboud of Radboudumc te omzeilen. Patiënt wist geen gegevens. Patiënt zal het gebruik door andere patiënten van mijnRadboud niet beperken of remmen. Patiënt voert geen andere acties uit die op enigerlei andere wijze onrechtmatig zijn tegenover Radboudumc of een derde.

16. Patiënt is zich ervan bewust dat Radboudumc op het gebruik door patiënten van mijnRadboud toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor patiënt tot mijnRadboud.

17. Patiënt is zich ervan bewust dat, indien hij binnen mijnRadboud gebruik maakt van een aangeboden koppelingsmogelijkheid met gegevens uit een gezondheids-app, op het gebruik van deze gezondheids-app de gebruikersvoorwaarden van de aanbieder van de gezondheids-app van toepassing zijn. Patiënt zal zichzelf informeren over de inhoud hiervan.

Minderjarigen
18. Ouders met ouderlijk gezag van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot mijnRadboud van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag zal aan ouder(s) worden gevraagd om te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben.

19. Toegang voor ouders tot mijnRadboud is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag. Het Radboudumc is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan ouders te vragen het ouderlijk gezag aan te tonen en bij gebreke van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang niet te verlenen of (tijdelijk) te beëindigen.

20. Ouders zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot mijnRadboud aan Radboudumc te melden.

21. Ouders met ouderlijk gezag krijgen pas toegang tot mijnRadboud van hun kind, wanneer zij beschikken over een mijnRadboud inlogcode en een telefoon waarop ze een sms bericht kunnen ontvangen en op basis van een identificatie in persoon met een geldig legitimatiebewijs. Tevens dient een geldige legitimatie van de patiënt (het kind) overgelegd te kunnen worden.

22. Ouders met ouderlijk gezag van wilsonbekwame patiënten die op het moment dat de patiënt voor het eerst wordt ingeschreven als patiënt in het Radboudumc in de leeftijd van 12 tot 18 is, kunnen op gelijke wijze toegang tot mijnRadboud aanvragen. Punt 18 tot en met 21 zijn van overeenkomstige toepassing. Wel dient er daarnaast een verklaring van een arts beschikbaar te zijn inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt.

23. Zodra patiënt de leeftijd van 12 jaar bereikt vervalt de toegang van de ouders met gezag tot mijnRadboud. Zij krijgen hiervan bericht. De patiënt heeft de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen. De patiënt krijgt daarvan bericht. Indien patiënt op het moment van het bereiken van de 12 jarige leeftijd wilsonbekwaam is en de verwachting is dat deze wilsonbekwaamheid langdurig is, kunnen ouders de reeds verkregen toegang behouden mits er vóór het bereiken van de 12 jarige leeftijd een verklaring van een arts beschikbaar is inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt. De toegang van de ouders tot mijnRadboud wordt dan verlengd totdat de patiënt de 18-jarige leeftijd bereikt.

24. De verplichtingen genoemd onder 8 tot en met 17 zijn onverkort van toepassing op ouders met ouderlijk gezag als zij toegang hebben tot mijnRadboud.

Patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator
25. Door de rechter benoemde mentoren of curatoren voor patiënten boven de 18 jaar kunnen toegang aanvragen tot mijnRadboud voor de patiënt waarvoor het mentorschap of curatorschap is ingesteld. De mentor of curator krijgt pas toegang wanneer hij beschikt over een mijnRadboud inlogcode en een telefoon waarop hij een sms bericht kan ontvangen en op basis van een identificatie in persoon met een geldig legitimatiebewijs. Tevens dient een geldige legitimatie van de patiënt en een actueel bewijs van het mentorschap of curatorschap overgelegd te kunnen worden.

26. De mentor of curator is verplicht iedere wijziging in het mentorschap of curatorschap die van belang is voor de toegang tot mijnRadboud aan Radboudumc te melden.

27. Het Radboudumc is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan de mentor of curator te vragen het mentorschap of curatorschap aan te tonen en bij gebrek van dit bewijs of in afwachting daarvan de toegang tot mijnRadboud (tijdelijk) te beëindigen.

28. De verplichtingen genoemd onder 8 tot en met 17 zijn onverkort van toepassing op de mentor of curator als hij toegang heeft tot mijnRadboud.

Verplichtingen van het Radboudumc
29. Het Radboudumc verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om mijnRadboud voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Desondanks garandeert Radboudumc niet dat mijnRadboud te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

30. Het Radboudumc verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om mijnRadboud veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat het Radboudumc passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens. U kunt zien, als u gebruik maakt van mijnRadboud via het webportaal, dat u gebruikt maakt van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van een http://, komt de pagina in een beveiligde server. Dit houdt in dat gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die geen toestemming hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met het Radboudumc door te kijken naar het digitale certificaat. U vindt het certificaat onder de icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw software, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje voor meer informatie. U kunt zien, als u gebruik maakt van mijnRadboud via de mijnRadboud app, dat u gebruik maakt van dezelfde beveiligde verbinding als het webportaal door naar ’App-vookeuren’/ Serverlijstlocatie/ te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van een http://, komt de app in de beveiligde server.

31. Het Radboudumc spant zich in om de in mijnRadboud getoonde informatie volledig, juist en accuraat te doen zijn.

32. Het Radboudumc verplicht zich een helpdesk in het stellen voor de gebruikers van mijnRadboud. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig, doorgeven aan de helpdesk.

Uitsluitingen
33. Radboudumc is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van mijnRadboud, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie.

34. mijnRadboud biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van het Radboudumc vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. Het Radboudumc heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

35. mijnRadboud biedt de mogelijkheid dat via een koppeling gegevens uit een gezondheids-app van een andere aanbieder in mijnRadboud worden opgenomen. Het Radboudumc is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de werking van deze gezondheids-apps. Op het gebruik van de gezondheids-apps zijn de gebruikersvoorwaarden van de aanbieder van toepassing. Het Radboudumc heeft hier geen invloed op en is voor de inhoud niet verantwoordelijk.

Slotbepaling
36. In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist het Radboudumc.